Home Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Shifting Gears

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op shiftinggears.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Shifting Gears is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Dit houd wel in dat het product nog in de verpakking zit en niet gebruikt is.

Aankoop en Betaling

Levering en Levertijden

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Shifting Gears is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Privacy policy

Shifting Gears respecteert de privacy van de bezoekers van haar site. Om je op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, hebben we een privacy policy opgesteld waarin je alle nodige informatie kan vinden. Lees deze policy grondig door alvorens je informatie over jezelf verschaft.

Persoonsgegevens

Je e-mailadres zal niet worden getoond op onze site en zal niet aan derden worden verstrekt. De gevraagde gegevens zijn essentieel om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die we aanbieden en om je te kunnen contacteren. Door te surfen op onze site geef je informatie vrij die onder meer om technische redenen tijdelijk door ons wordt verzameld. Zoals vele sites maken we gebruik van “cookies” en verzamelen we bepaalde informatie wanneer je browser toegang krijgt tot onze site.

Shifting Gears stelt deze gegevens onder geen beding ter beschikking aan derden, behalve:

In het uitzonderlijke geval waarin Shifting Gears van plan zou zijn om je persoonsgegevens door te geven aan organisaties waarmee Shifting Gears samenwerkt, zal steeds je toestemming worden gevraagd.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschik je over een aantal rechten in verband met je persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent je het recht om inzage te krijgen in gegevens die door het webplatform worden verzameld. Het correctierecht verleent je de mogelijkheid om onvolledige of onnauwkeurige gegevens te verbeteren.

Logfiles

Het webplatform verzamelt ook informatie in logfiles (IP-adres, browsertype). Deze informatie wordt gebruikt voor trafiek- en profielanalyse. Hierin worden dus gegevens verzameld over de handelingen die je stelt op onze site.

Links

Onze site bevat links naar andere websites of naar andere informatie. Deze sites staan niet onder de controle van Shifting Gears. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor hun privacy beleid en de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je dan ook om ook de privacy policies van die sites te gaan bekijken.

Beveiliging

Alle passende beveiligingsmaatregelen werden genomen om je gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang.

Toestemming

Voor Shifting Gears is het belangrijk dat onze bezoekers een duidelijk beeld krijgen van de manier waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd bent wanneer je je toestemming verleent voor het verwerken van je persoonsgegevens. Indien je na het lezen van deze privacy policy beslist om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dan heb je op een geïnformeerde wijze toegestemd tot het verwerken ervan voor de doeleinden die in deze policy zijn aangegeven.

Wijzigingen aan het privacy beleid

Het is mogelijk dat in de toekomst wijzigingen zullen worden aangebracht aan dit privacy beleid. Het geamendeerde privacy beleid zal bekend gemaakt worden op de site van Shifting Gears en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site. Ondanks Shifting Gears zal trachten enige verandering bekend te maken, raden we u toch aan om periodiek deze voorwaarden te herbekijken.Shifting Gears
Blankenbergse steenweg 6a
8377 Zuienkerke
info@shiftinggears.beBlijf op de hoogte van onze promoties